Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Jasličková slávnosť 2018

2018 12 jaslickova

Už je tradíciou, že na Vianoce – na slávnosť Narodenia Pána, sa koná v našej farnosti Jasličková slávnosť.  Deti a mládež farnosti sa počas Adventu stretávali na nácvikoch, aby sa čo najlepšie pripravili na vystúpenie. Spolu okolo 50 detí s mládežníkmi, z ktorých niektorí hrali aj na hudobné nástroje, sa postarali o úžasnú, radostnú vianočnú atmosféru vo farskom kostole. Svojim vystúpením sa snažili prítomým farníkom priblížiť udalosť narodenia malého Ježiška. Rôznými divadelnými scénkami poukázali na to, že Ježišovo narodenie nie je len historická udalosť, čiže nepatrí len do minulosti, ale sa bezprostredne dotýka aj každého nás dnešnej doby. Ježiš Kristus sa nám nedaroval len vtedy pred takmer 2000 rokmi, keď sa narodil v Betleheme. On je predsa ten istý včera, dnes i naveky. Prichádza k nám každý deň pri modlitbe, v Božom slove a vo sviatostiach. Dokonca je prítomný i v našom blížnom. Toto všetko bolo divadelne vyjadrené v konkrétnych scénkach. Preto je už len na nás, či ho prijmeme alebo ho domietneme, povedané slovami: nech si ide hľadať príbytok inde. Dôverujme Ježišovi a majme nádej, že slová, ktoré tam odzneli v jednotlivých scénkach, nezostanú bez povšimnutia, ale budú nami realizované do skutkov v našom každodennom živote.

Vyjadrujem veľkú vďaku našim malým i veľkým divadelníkom, hudobníkom, či spevákom, ktorí účinkovali na Jasličkovej slávnosti. Ďakujem za  venovaný čas, za ich snahu a ochotu naučiť sa naspamäť mnohé divadelné i hudobné texty, vianočné básne a piesne, ktorými nás všetkých potešili a umocnili v našich srdciach vianočnú atmosféru. 

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Fotogaléria TU.

Slávenie Božieho narodenia 2018

Slávenie Božieho narodenia, narodenie malého Ježiška, ako každý rok začalo slávnostnou polnočnou svätou omšou. Podľa Evanjelia sa Kristus narodil v noci a oslava Jeho narodenia má pôvod už v nočných bdeniach - vigíliách prvých kresťanov. Prvá polnočná bohoslužba pochádza z roku 1223 a konal ju svätý František z Assisi. Naša polnočná bola naozaj  slávnostná -  zlaté rúcho pána farára, slávnostná liturgia, pôsobivé Božie slovo, homília a samozrejme aj nezabudnuteľný zvučný spev veriacich vo vianočných piesňach ako: Plesajte všetciľudia, Slyšíte-li pastierovia, Tichá noc...

2018 12 vianoce 01

Pred polnočnou svätou omšou vystúpili aj betlehemci. Tento tradičný ľudový zvyk, prednes vinšov a betlehemských hier, spojený so spevom nám predstavili domáci Zubrohlavci. Basa, husle, spev anjela, mužský spev a vystúpenie pastierov, to všetko spojené do krátkeho divadla s udalosťou narodenia Ježiša, nám sprítomnilo chvíle betlehemskej noci. Od anjela zaznelo: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Hudobné, spevácke, a neraz aj vtipné herecké výkony účinkujúcich boli nezabudnuteľné.

Vystúpenie betlehemcov si môžete pozrieť TU.

2018 12 vianoce 02

Slávenie Božieho narodenia vo dne pokračovalo v slávnostnom duchu, v radostnom slávení príchodu Mesiáša na svet. Počas druhej svätej omše zazneli aj piesne spevokolu Ichthys, ktorí svojim spevom okrášlili svätú omšu a prispeli k jej dôstojnému sláveniu.

2018 12 vianoce 03

Prežívajme a tešme sa aj naďalej z narodenia Krista, zo Svetla, ktoré prišlo a ktoré má spolu s nami rásť, nemá byť len krátkodobým zábleskom.  Poprajme si navzájom, aby sme boli k Pánu Bohu a k sebe navzájom štedrejší, láskavejší a otvorenejší, ale nielen počas Vianoc, ale po celý rok. Všetkým želáme požehnané a milostiplné vianočné sviatky.

Fotogaléria TU.

Sviatosť zmierenia – Vianoce 2018

Prežívame Advent. Je to výnimočný čas, pretože Boh sa rozhodol byť nám nablízku. Dokonca byť a žiť medzi nami tak, že sa stal človekom. Advent je časom očakávania a prípravy na Vianoce, ktorý spočíva v spoločnej modlitbe členov kresťanskej rodiny a intenzívnejšom čítaní Svätého písma doma pri adventnom venci, konaní skutkov pokánia a dobročinnej lásky vo vzťahu k blížnym, v častejšej účastí na slávení svätých omší  a pristupovaní k sviatostiam. Veď v túto svätú noc sa sám Boh stal človekom, ako to predpovedal prorok Izaiáš: „...dieťa, ktoré sa tu narodilo, je „Emanuel“, Boh s nami“ (porov. Iz 7, 14).

Ide preto aj o jedinečnú príležitosť pre nás, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Náš Boh by nemal byť pre nás Bohom vzdia­leným ale blízkym. A to je šanca, ktorú nám dáva Advent a následne slávenie vianočných sviatkov, že môžeme začať svoj život s Ježišom Kristom nanovo a plnšie, ak sme sa duchovne príliš vzdiali od Neho. Boh nám prichádza sám na pomoc. Pozýva nás k sebe, ako to urobil i v prípade pastierov, ktorí pásli svoje stáda na betlehemských nivách. A len čo sa anjeli od nich vzdialili, pastieri si povedali: „Vstaňme a poďme do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“ (porov. Lk 2,15). Ako nám hovorí evanjelista Lukáš, „..pastieri sa ponáhľali do Betlehema (porov. Lk 2, 16). I uvideli dieťa, o ktorom anjel povedal, že je Spasiteľom. Naplnila ich veľká radosť, o ktorej anjel tiež hovoril, dotkla sa ich srdca a zmenila ich život od základu.“

Nech aj nám záleží na pevnejšom základe našej kresťanskej viery a lásky k Bohu. Preto sa aj my ponáhľajme a vykročme na cestu pokánia a obnovenia svojho vzťahu s Pánom, v prijatí dobrej svätej spovede k tohtoročným Vianociam. Každý jeden z nás je Pánu Bohu vzácny. A preto s radosťou a plní vďaky oslavujeme Božiu lásku, lásku vtelenú v Ježišovi, ktorý prišiel s mocou, aby „vyslobodil svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,21). Všetkým vám farníkom želám hojnosť Božích milostí a čas naplnený pokojom a radostným očakávaním v duchu pokánia. Zároveň vám prajem a v modlitbách vyprosujem požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia a šťastný nový rok!

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 20.12.2018 18:30-19:30.

Rozpis sviatosti zmierenia v dekanáte TU.

Adventn veniec 2018

Vianočný koncert 2018

Súkromná základná umelecká škola Fernezová v Námestove vás srdečne pozýva na Vianočný koncert žiakov hudobného odboru, ktorý sa uskutoční dňa 17. decembra 2018 (pondelok) o 16:30 hod. v Rímsko-katolíckom kostole sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave. Predstavia sa vám: školský sláčikový orchester, spevácky zbor, gitarový súbor, heligonkári a akordeónový súbor.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Plagát.

Návšteva Žakoviec - birmovanci

Vo štvrtok 18.10.2018 sme sa my birmovanci,spolu s učiteľmi a pánom farárom zúčastnili exkurzie do Inštitútu Krista veľkňaza v Žakovciach.

07 kópia

Hneď ako sme tam dorazili, sme boli milo prekvapení, aké je to tam obrovské. Je neuveriteľné, čo všetko vybudovala skupinka ľudí na čele s otcom Mariánom Kuffom za 26 rokov.

Keďže je tam veľa ľudí, musia platiť určité pravidlá (dosť prísne), o ktorých nám povedal pán, ktorý nás sprevádzal.

Okrem toho, že sa tam starajú o bezdomovcov, pomáhajú chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín, sirotám, slobodným matkám, starým a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú, vyrábajú rôzne hračky, pečú pečivo, chovajú zvieratá a sadia vŕby, z ktorých vyrábajú štiepku, ktorú potom predávajú.

Momentálne rozširujú práčovňu a dokončujú novú kaplnku.Majú pobočky aj v Česku a Kraľovanoch.

Po exkurzii sme si išli prezrieť dva kostoly v Kežmarku. Jeden katolícky ( Bazilika povýšenia sv. kríža ) a druhý evanjelický ( drevený evanjelický kostol zasvätený sv. Trojici).

Za túto krásnu exkurziu ďakujeme nášmu pánovi farárovi a obci.

Ema Kekeláková, 9.A

Fotogaléria.

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie