Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily 2017

Duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily 2017 (Podomová návšteva kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily)

3 termíny a miesta sú na pozvánke, každý turnus sa začína v piatok večer o 17.00 hod., končí v nedeľu obedom, je možné sa zúčastniť aj jedného dňa, ak nemôžete inak pre rodinné povinnosti. Treba sa prihlásiť elektronicky na email. adrese uvedenej v pozvánke.

Bližšie info u pani Joštiakovej (tel.:0903 036 891)

ORAVA – Ústie nad Oravou piatok 20.10.2017 – 22.10.2017 nedeľa

Pozvánka TU.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie a poďakovanie za úrodu 2017

Každý rok 15.9. si na celom Slovensku uctievame Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju národnú Patrónku. V iných častiach sveta je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Toto číslo sedem v biblickom význame znamená plnosť. Božia Matka Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí a jej život bol poznačený mnohými bolestnými udalosťami. Tento sviatok sa zvykne na viacerých miestach prenášať a sláviť aj v nedeľu. Tak to robíme aj v našej farnosti Zubrohlava, čo je už tradíciou, že vždy v nedeľu po slávnosti 15.9., sa slávi sv. omša zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie pri kaplnke Za Kyčerou, lebo  kaplnka je jej zasvätená.

Čítať ďalej...

Púť farníkov a dôchodcov na Spišskú Kapitulu 2017

Počas prázdninových mesiacov sme sa vydali na jednodňový zájazd spojený s púťou pod patronátom našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Zubrohlave. Určený bol ale pre všetky vekové kategórie. Miesto a čas boli známe, a tak sme sa ráno 19.8.2017 zhromaždili a začali náš autobusový výlet na Spišskú Kapitulu a do jej okolia. Pre nás všetkých by nebol náš zájazd zájazdom, ak by sa na  ňom nezúčastnil aj  náš pán farár vdp. ThLic. Pavol Jurčišin. Táto púť sa konala v rámci Jubilejného roka sv. Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu a hlavný patrón našej Spišskej diecézy. Púte sa zúčastnili veriaci v hojnom počte i z iných farností dekanátu Námestovo. Zo zubrohlavskej farnosti nás bolo na jeden veľký autobus, teda 54 pútnikov. Púť začala svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup, za účasti vsdp. Miloša Pekarčíka, dekana v Námestove a kňazov dekanátu, ako aj iných kňazov pôsobiacich na Spišskej Kapitule. Po skončení sv. omše sa otec biskup s kňazmi presunuli do kaplnky Zápoľských, kde sa s prítomnými veriacimi pomodlili desiatok sv. ruženca za proces blahorečenia Božieho sluhu otca biskupa Jána Vojtašáka. Mnohí z nás využili aj možnosť osobného uctenia relikvií sv. Martina. Spišská Kapitula je cirkevné mestečko, ktoré leží na kopci a pri pohľade naň vidieť jej dávnu históriu. Od roku 1776 je sídlom spišského biskupstva a dnes je mestskou pamiatkovou rezerváciou. V roku 1993 bola Spišská Kapitula zaradená na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia. Jej dominantou je neskororománska katedrála sv. Martina z r. 1245-1273 s dvoma vežami. Katedrála má mimoriadne cenný interiér – najmä gotické oltáre, sochy, zvony a fresky znázorňujúce korunováciu Karola Róberta. V Spišskej  Kapitule sme mohli vidieť aj zachovalý hradný múr s Dolnou a Hornou bránou, domy kanonikov, neskororenesančný biskupský palác z r. 1652 a budovu kňazského seminára. Boli sme pozrieť biskupskú kúriu aj zvnútra, biskupskú kaplnku, izby zariadené historickým nábytkom s výkladom historických udalostí spojených so vznikom a ďalším vývojom spišského biskupstva. Zvnútra sme boli pozrieť aj kňazský seminár, kde sa pripravujú bohoslovci na kňazstvo. Našej pozornosti neunikla ani hodinová veža.20170819 put na kapitulu

            Byť na Spiši a nenavštíviť Levoču, to sa nedá, a tak sme boli v historickom centre mesta a v Chráme svätého Jakuba. Mnohí z nás tu už boli za školských čias, avšak mnohí prvýkrát. Dozvedeli sme sa, že mesto vzniklo po tatárskom pustošení v polovici 13. storočia a v súčasnosti je mestskou pamiatkovou rezerváciou tiež zapísanou na Zozname svetového dedičstva UNESCO. V 40. rokoch 19. storočia bola Levoča strediskom Slovenského národného hnutia štúrovskej generácie a tu prvýkrát zaznela slovenská hymna „Nad Tatrou sa blýska“. Čakanie na prehliadku chrámu sme využili na pozretie klietky hanby z roku 1600, bola prázdna,  doba sa zmenila a už sa do nej nezatvárajú ženy, aby boli verejne pranierované. Bazilika sv. Jakuba apoštola sa neustále renovuje a je nesmierne cenný hlavne jej interiér, veď v ňom sa nachádza hlavný oltár, ktorý je dielom Majstra Pavla a je datovaný na začiatok 16. storočia. Je najvyšším neskorogotickým oltárom na svete. Pred časom bol k 500. výročiu od svojho vzniku zreštaurovaný a inštalovaný na pôvodnom mieste. Vidieť ho po zreštaurovaní bolo pre nás obrovským zážitkom. Obdivovali sme jeho skriňu so sochami Madonny s dieťaťom, sv. Jakuba a sv. Jána Evanjelistu. Všetci sme sa zastavili pri Poslednej večeri a žasli nad šikovnosťou našich predkov. Obdivovali sme aj bočné oltáre a iné umelecké diela.

            Tento zájazd mal ešte jednu zastávku, ktorá bola pre nás Zubrohlavčanov niečím novým a doteraz nezažitým. Náš pán farár pochádza zo Spiša, a preto sme prijali jeho pozvanie na návštevu rodnej dediny                a  rodného domu v obci Bystrany. Na dvore pod lesíkom, kde žije jeho mamka a sestra so svojou rodinou, bolo pre nás pripravené pohostenie. Pochutnali sme si na výbornom guľáši, ktorý pre nás pripravili jeho sestry. Cestou tam aj späť sme však prechádzali cez osadu našich rómskych spoluobčanov a mohli vidieť ako vyzerá sobota u týchto ľudí, ako sa žije v malých príbytkoch, ktoré sú zhotovené z rôznych materiálov. Videli sme však aj opačnú stranu u rómskych obyvateľov, a to práve u tých, ktorí pracujú a pracovali vo Veľkej Británii, sú to ľudia, ktorí si môžu dovoliť lepšie a väčšie domy, pred ktorými je pristavené auto a aj upravený dvor, či záhrada.

Keď sme už mali všetko za sebou, na našich tvárach bolo vidieť radosť a v duši spokojnosť z pekne prežitého a slnkom prežiareného dňa, ku koncu ktorého síce trocha spŕchlo, ale nám to nevadilo. Púť sa vydarila, a tak sme podvečer zo Spiša bezpečne docestovali na Oravu, samozrejme obohatení históriou           a množstvom duchovných zážitkov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave púte a tiež jej účastníkom. Deň sa chýlil ku koncu a my sme v autobuse triedili svoje zážitky zo zájazdu, a aby to bolo takpovediac úplné, venovali sme svoje poďakovanie za vydarenú akciu formou modlitieb tomu Najvyššiemu. 

              Mgr. Ľudmila Mokošáková, predsedníčka ZO JD v Zubrohlave

Ďalšie fotografie z púte nájdete TU.

Duchovná obnova birmovancov 2017 v Zubrohlave

Všetko to začalo v piatok dňa 3.3.2017. Bol to prvý termín duchovnej obnovy (DO) birmovancov, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 3.3. do 5.3.2017. Boli to skupiny: č. 4, 5, 6 a 11 (spolu 40 birmovancov). Animátormi skupín boli: vdp. Pavol Jurčišin, p. Gabriela Teleláková, p. Erika Graňáková a sl. Anna Morawová. Druhý termín DO birmovancov bol v dňoch od 24.3. do 26.3.2017. Boli to skupiny: č. 1, 3, 8, 9 a 12 (spolu 48 birmovancov). Animátormi skupín boli: p. Margita Banasová, Sr. Savia, Sr. Edita, sl. Barbora Troppová, sl. Erika Hušlová, sl. Lucia Červeňová a sl. Simona Galčíková. Tretí termín DO birmovancov sa uskutočnil v dňoch od 31.3. do 2.4.2017. Boli to skupiny: č. 2, 10, 7 a 13 (spolu 41 birmovancov). Animátormi skupín boli: p. Marta Druneková, p. Darina Jagelková, p. Ľubica Jagnešáková, p. Daniela Stoklasová. Vždy v piatok po pobožnosti krížovej cesty a skončení sv. omše sa birmovanci so svojimi animátormi stretli v telocvični ZŠ s MŠ v Zubrohlave. V školskom areáli potom prebiehala i trojdňová DO. Birmovanci tam aj spali. Mali so sebou karimatky, spacáky, resp. deky alebo malé vankúšiky. V noci z PI – SO a potom druhú noc SO – NE spali v jednotlivých triedach školy. Dozor pri nich mali animátori a tiež dospelé osoby tímu DO na čele s kňazom vdp. Ľubošom Laskotym z Oravského centra mládeže z Ústia. DO pre birmovancov bola povinná, nakoľko bola súčasťou prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Birmovanci počas DO mali zabezpečenú stravu, ktorú im pripravovali kuchárky v školskej jedálni. Bola to varená strava: PI večera, v SO raňajky, obed a večera. V NE raňajky a napoludnie už odchádzali domov.

20170303 DO birmovanci

Je potrebné vedieť, že víkendová duchovná obnova je základný evanjelizačný kurz určený najmä pre birmovancov. Obsahuje základnú Kerygmu v ôsmich bodoch, ktorá sa prelínala celou DO. V piatok večer sa po krátkom predstavovaní účastníkov začala DO témou – Božia láska. Bola spojená s priliehavou dynamikou na hlbšie uvedomenie si jedinečnosti každého človeka stvoreného na Boží obraz. Tento deň bol zakončený modlitbou v skupinkách.V sobotu ráno sa pokračovalo v téme – Božie otcovstvo. V téme bolo poukázané na Božie otcovstvo aj prostredníctvom krátkeho videa. Účastníci rozdelení v skupinkách si uvedomovali nepravdy, ktorým uverili počas svojho života. Následnou aktivitou boli pozvaní robiť rozhodnutie a zrieknuť sa klamstiev o sebe. Listom Nebeského Otca mohli prijať novú pravdu do svojho života. Nasledovalo slávenie sv. omše napoludnie. Korunkou Božieho milosrdenstva sa otvorila téma – Hriech. V nej veľmi konkrétnym spôsobom mohli účastníci zažiť otroctvo hriechu a neslobodu. Potom bola práca v skupinkách. V nej sa spoločným spytovaním svedomia mladí pripravili na sviatosť pokánia. Nasledovalo ohlásenie tretej témy – Vykúpenie. Tá bola spojená s ďalším rozhodnutím odovzdať svoj život Kristovi. Po večeri nasledovala svätá spoveď. Birmovanci si vykonali generálnu sv. spoveď, ktorá im bola odporúčaná. Štvrtou témou bola – Viera. Opäť slovo s dynamickou aktivitou zaviedlo účastníkov do provizórnej kaplnky. Pred adoráciou bola ešte piata téma – Duch Svätý, počas ktorej sa konali modlitby – spoločné vďaky a prosby za mladých. V nedeľu ráno sa pokračovalo šiestou témou – Cirkev a spoločenstvo. V nedeľu predpoludním sv. omšou vyvrcholil celý evanjelizačný víkendový kurz pre birmovancov. Po skončení každej duchovnej obnovy konanej v troch termínoch bol daný birmovancom hodnotiaci dotazník. Birmovanci sa vyjadrovali formou vyplnenia tohto dotazníka.Z ich strany bolo hodnotenie na 80% kladné, čo je potešujúce. Určite mnohým sa duchovná obnova páčila a dotkla sa ich srdca, lebo prežili tam veľa pekných duchovných chvíľ, ale aj zábavy pri aktivitách, tiež pri spoločných modlitbách i osobných rozhovoroch. Kiežby zanechali v mysliach týchto mladých ľudí čo najviac poučných rád a získaných právd do života. Veď išlo o tento zámer, aby boli birmovanci na život v prijatí sviatosti birmovania čo najlepšie duchovne a vedomostne pripravení. Pri celkovom hodnotení duchovnej obnovy treba konštatovať, že zaiste v každom jednom účastníkovi zanechala čosi nezmazateľné, k čomu sa každý z nich bude vracať vo svojich spomienkach v živote. Za to patrí všetkým veľká vďaka, birmovancom za účasť a spoluprácu, skupinovým animátorom za starostlivosť o nich, spoluprácu a maximálne vynaložené úsilie. Evanjelizačnému tímu z Oravského centra mládeže z Ústia, na čele s kňazom vdp. Ľubošom Laskotym, za motivujúce príhovory, priateľský a ľudský prístup, za duchovnú a vedomostnú formáciu mladých ľudí, za organizačnú a technickú spoluprácu. Všetkým vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať!

          Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti

FOTOGALÉRIA

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - ZŠ s MŠ v Zubrohlave

Dňa 4.9.2017, t.j. v pondelok o 8:00 hod. bolo slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018. Začalo sa svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval vdp. Pavol Jurčišin, tunajší správca farnosti. Počas sv. omše sa prihovoril žiakom a povzbudil ich, aby mali snahu byť úspešnými žiakmi a získali čo najviac nových vedomosti pre svoj život. Ak sa budú snažiť mať čo najlepšie známky, budú sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. V opačnom prípade dopadnú ako ten druhý muž, ktorý si postavil dom na piesku. Pán farár vychádzal z Podobenstva o dvoch staviteľoch (Evanjelium podľa Matúša 7, 21-29). Ďalej sv. omša pokračovala prednášaním prosieb za Božiu milosť, pomoc a dary Ducha Svätého pre učiteľov, vychovávateľov, kňazov, katechétov, žiakov a všetkých pracovníkov v školstve. 

20170904 otvorenie roka

Čítať ďalej...

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie