Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Duchovná obnova birmovancov 2017 v Zubrohlave

Všetko to začalo v piatok dňa 3.3.2017. Bol to prvý termín duchovnej obnovy (DO) birmovancov, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 3.3. do 5.3.2017. Boli to skupiny: č. 4, 5, 6 a 11 (spolu 40 birmovancov). Animátormi skupín boli: vdp. Pavol Jurčišin, p. Gabriela Teleláková, p. Erika Graňáková a sl. Anna Morawová. Druhý termín DO birmovancov bol v dňoch od 24.3. do 26.3.2017. Boli to skupiny: č. 1, 3, 8, 9 a 12 (spolu 48 birmovancov). Animátormi skupín boli: p. Margita Banasová, Sr. Savia, Sr. Edita, sl. Barbora Troppová, sl. Erika Hušlová, sl. Lucia Červeňová a sl. Simona Galčíková. Tretí termín DO birmovancov sa uskutočnil v dňoch od 31.3. do 2.4.2017. Boli to skupiny: č. 2, 10, 7 a 13 (spolu 41 birmovancov). Animátormi skupín boli: p. Marta Druneková, p. Darina Jagelková, p. Ľubica Jagnešáková, p. Daniela Stoklasová. Vždy v piatok po pobožnosti krížovej cesty a skončení sv. omše sa birmovanci so svojimi animátormi stretli v telocvični ZŠ s MŠ v Zubrohlave. V školskom areáli potom prebiehala i trojdňová DO. Birmovanci tam aj spali. Mali so sebou karimatky, spacáky, resp. deky alebo malé vankúšiky. V noci z PI – SO a potom druhú noc SO – NE spali v jednotlivých triedach školy. Dozor pri nich mali animátori a tiež dospelé osoby tímu DO na čele s kňazom vdp. Ľubošom Laskotym z Oravského centra mládeže z Ústia. DO pre birmovancov bola povinná, nakoľko bola súčasťou prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Birmovanci počas DO mali zabezpečenú stravu, ktorú im pripravovali kuchárky v školskej jedálni. Bola to varená strava: PI večera, v SO raňajky, obed a večera. V NE raňajky a napoludnie už odchádzali domov.

20170303 DO birmovanci

Je potrebné vedieť, že víkendová duchovná obnova je základný evanjelizačný kurz určený najmä pre birmovancov. Obsahuje základnú Kerygmu v ôsmich bodoch, ktorá sa prelínala celou DO. V piatok večer sa po krátkom predstavovaní účastníkov začala DO témou – Božia láska. Bola spojená s priliehavou dynamikou na hlbšie uvedomenie si jedinečnosti každého človeka stvoreného na Boží obraz. Tento deň bol zakončený modlitbou v skupinkách.V sobotu ráno sa pokračovalo v téme – Božie otcovstvo. V téme bolo poukázané na Božie otcovstvo aj prostredníctvom krátkeho videa. Účastníci rozdelení v skupinkách si uvedomovali nepravdy, ktorým uverili počas svojho života. Následnou aktivitou boli pozvaní robiť rozhodnutie a zrieknuť sa klamstiev o sebe. Listom Nebeského Otca mohli prijať novú pravdu do svojho života. Nasledovalo slávenie sv. omše napoludnie. Korunkou Božieho milosrdenstva sa otvorila téma – Hriech. V nej veľmi konkrétnym spôsobom mohli účastníci zažiť otroctvo hriechu a neslobodu. Potom bola práca v skupinkách. V nej sa spoločným spytovaním svedomia mladí pripravili na sviatosť pokánia. Nasledovalo ohlásenie tretej témy – Vykúpenie. Tá bola spojená s ďalším rozhodnutím odovzdať svoj život Kristovi. Po večeri nasledovala svätá spoveď. Birmovanci si vykonali generálnu sv. spoveď, ktorá im bola odporúčaná. Štvrtou témou bola – Viera. Opäť slovo s dynamickou aktivitou zaviedlo účastníkov do provizórnej kaplnky. Pred adoráciou bola ešte piata téma – Duch Svätý, počas ktorej sa konali modlitby – spoločné vďaky a prosby za mladých. V nedeľu ráno sa pokračovalo šiestou témou – Cirkev a spoločenstvo. V nedeľu predpoludním sv. omšou vyvrcholil celý evanjelizačný víkendový kurz pre birmovancov. Po skončení každej duchovnej obnovy konanej v troch termínoch bol daný birmovancom hodnotiaci dotazník. Birmovanci sa vyjadrovali formou vyplnenia tohto dotazníka.Z ich strany bolo hodnotenie na 80% kladné, čo je potešujúce. Určite mnohým sa duchovná obnova páčila a dotkla sa ich srdca, lebo prežili tam veľa pekných duchovných chvíľ, ale aj zábavy pri aktivitách, tiež pri spoločných modlitbách i osobných rozhovoroch. Kiežby zanechali v mysliach týchto mladých ľudí čo najviac poučných rád a získaných právd do života. Veď išlo o tento zámer, aby boli birmovanci na život v prijatí sviatosti birmovania čo najlepšie duchovne a vedomostne pripravení. Pri celkovom hodnotení duchovnej obnovy treba konštatovať, že zaiste v každom jednom účastníkovi zanechala čosi nezmazateľné, k čomu sa každý z nich bude vracať vo svojich spomienkach v živote. Za to patrí všetkým veľká vďaka, birmovancom za účasť a spoluprácu, skupinovým animátorom za starostlivosť o nich, spoluprácu a maximálne vynaložené úsilie. Evanjelizačnému tímu z Oravského centra mládeže z Ústia, na čele s kňazom vdp. Ľubošom Laskotym, za motivujúce príhovory, priateľský a ľudský prístup, za duchovnú a vedomostnú formáciu mladých ľudí, za organizačnú a technickú spoluprácu. Všetkým vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať!

          Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti

FOTOGALÉRIA

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - ZŠ s MŠ v Zubrohlave

Dňa 4.9.2017, t.j. v pondelok o 8:00 hod. bolo slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018. Začalo sa svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval vdp. Pavol Jurčišin, tunajší správca farnosti. Počas sv. omše sa prihovoril žiakom a povzbudil ich, aby mali snahu byť úspešnými žiakmi a získali čo najviac nových vedomosti pre svoj život. Ak sa budú snažiť mať čo najlepšie známky, budú sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. V opačnom prípade dopadnú ako ten druhý muž, ktorý si postavil dom na piesku. Pán farár vychádzal z Podobenstva o dvoch staviteľoch (Evanjelium podľa Matúša 7, 21-29). Ďalej sv. omša pokračovala prednášaním prosieb za Božiu milosť, pomoc a dary Ducha Svätého pre učiteľov, vychovávateľov, kňazov, katechétov, žiakov a všetkých pracovníkov v školstve. 

20170904 otvorenie roka

Čítať ďalej...

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie